06/06/2019 Valse e-mails ‘vraag om inlichtingen’ in omloop

Opgelet ! Momenteel doen valse e-mails in naam van de FOD Financiën de ronde. Het gaat om e-mails met als melding ‘Vraag om inlichtingen’. Ze dragen de naam en voornaam van een van onze medewerkers maar hebben een vals afzenderadres zoals @minfin-fed.online, @minfin-fed.org of @minfin-fed.site.

De officiële e-mailadressen van de FOD Financiën eindigen allemaal op ‘@minfin.fed.be’.

Krijgt u zo’n valse e-mail, beantwoord die dan zeker niet! Wij zetten de nodige stappen om een eind te maken aan deze frauduleuze praktijken.

De communicatie in kwestie:

CORRESPONDENT : Mr Renaud DEGUELDRE

 Geachte heer, mevrouw,

Als aanvulling op de informatie die we hebben over de activiteit van het bedrijf SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - ENVIRONNEMENT - Nº : 0201.400.209, zou ik u vriendelijk willen verzoeken om mij de volgende gegevens op te sturen :

  • De referenties (bedrijfsnaam en contactgegevens) van uw 2 belangrijkste klantaccounts van derden, buiten de groep, (derden onderworpen aan reguliere facturering), met vermelding voor elke klant:
  • Het bedrag excl. btw van de verkoop: (C.A) uitgevoerd voor elke klant per maand, gedurende de laatste 3 maanden.
  • De betalingsvoorwaarden: vervaldatum van de betaling (op elke 15de, 30ste), evenals de betaalwijze.
  • Bewijsstukken: voor elke klant het duplicaat van een verlopen factuur (als bijlage) voorleggen. De contactgegevens van de contactpersoon bij uw klant (naam, functie, e-mail, ...). 

Dit verzoek is niet bindend. Het is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van sectie 316 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, die aan de administratie de toelating geven om informatie over de gerapporteerde zaken op te vragen.

Ik zou het op prijs stellen mocht u me zo snel mogelijk een antwoord op deze e-mail sturen zodat uw dossier in de beste omstandigheden kan behandeld worden.

Indien u binnen 60 dagen na uw antwoord geen e-mail van ons ontvangt, kunt u ervan uitgaan dat de door u verstrekte informatie voldoende was om uw dossier te vervolledigen en dat deze eenmalige analyse is afgesloten.

Ik blijf tot uw beschikking voor alle vragen in verband met dit verzoek.

P.S. Stuur deze e-mail (met mezelf in kopie) naar de persoon die verantwoordelijk is voor boekhoudkundige of fiscale aangelegenheden als u omwille van uw functie niet in staat bent te reageren op deze aanvraag.

 Ik dank u bij voorbaat.