Stuurgroep

De Stuurgroep is samengesteld uit de covoorzitters van de Algemene vergadering, de covoorzitters van de nationaal thematische werkgroepen en de verantwoordelijke voor het Secretariaat van het Nationaal Forum.

De Stuurgroep komt minstens 1 keer om de 3 maanden samen, onder gezamenlijk voorzitterschap van de covoorzitters van de Algemene vergadering.

De taken van de Stuurgroep zijn de volgende:

  • Jaarlijks bepalen van de prioriteiten en uitdagingen, uitgewerkt in een jaarprogramma, op basis van het beleidsplan AAD&A en de aanbevelingen van het Strategisch comité en deze meedelen aan de Algemene vergadering; 
  • Voorbereiden van de Algemene vergadering;
  • Bepalen van de thema’s die behandeld zullen worden door de nationaal thematische werkgroepen;
  • Opvolgen van de nationaal thematische werkgroepen en beslissen over de adviezen die door deze werkgroepen werden geformuleerd;
  • Waken over de coherentie van de discussies in de werkgroepen;
  • Toezien op de implementatie van de door haar goedgekeurde adviezen;
  • Toezien, met ondersteuning van het Secretariaat, dat de beslissingen genomen in de regionale werkgroepen niet ingaan tegen nationale beslissingen en bevorderen van de kennisdeling/ervaringsuitwisseling tussen de regionale werkgroepen. 

Lees de verslagen van de Stuurgroep.

txtfile: