08/05/2019 Zekerheidsstelling voor douanevergunningen - dienstverleners

Algemeen principe

De zekerheid van een douanevergunning moet de invoerrechten en andere heffingen dekken.

Uitzondering: geen btw-borg voor eigenaars van goederen

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit staat toe dat er geen btw-borg vereist is voor de plaatsing van de goederen onder een douaneregeling als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • De titularis van de douanevergunning kan, bij uitslag uit de douaneregeling met inverbruikstelling, optreden als btw-geadresseerde (bvb. als eigenaar of verkrijger van de goederen);

  • De titularis van de douanevergunning is houder van de vergunning om de bij invoer verschuldigde btw te verleggen naar zijn btw-aangifte (ET14.000-vergunning).

Uitzondering: geen btw-borg voor dienstverleners

Bovenstaande uitzondering wordt uitgebreid tot dienstverleners als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. De dienstverlener, houder van een douanevergunning andere dan voor douanevervoer:

a) Houder van een AEO-C-vergunning is en;

b) In staat is om aan te geven wie eigenaar is van de goederen op het moment van de inverbruikstelling.

2. De eigenaar van de goederen moet op het moment van de inverbruikstelling:

a) ofwel zelf houder zijn van een ET14.000-vergunning uitgereikt op een individueel btw-nummer (incl. individuele vertegenwoordiging);

b) ofwel, indien hij niet over een individueel btw-nummer beschikt (niet in België gevestigde personen), beroep doen op het globaal btw-nummer met beginkenmerk BE796.5 waaraan een ET14.000-vergunning is uitgereikt, van de titularis van de douanevergunning.

In de praktijk:

Om de vrijstelling van btw-borg voor dienstverleners toe te staan moet de douanevergunning worden gesplitst, dat wil zeggen:

  • een vergunning voor de klanten die niet over een vergunning ET.14.000 beschikken ;
  • en een vergunning voor de onder 2a) hierboven vermelde klanten (identificatie van de klant en zijn ET14.000-vergunningsnummer) + de onder 2b) hierboven vermelde klanten waarvoor de houder van de douanevergunning zich engageert om hen bij inverbruikstelling te vertegenwoordigen met zijn globaal btw-nummer BE796.5 waaraan een ET14.000-vergunning is uitgereikt.

Alleen in het laatste geval wordt bij de berekening van het bedrag van zekerheid geen rekening gehouden met de btw.