05/02/2018 System Based Approach

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) stelde System Based Approach (SBA) voor tijdens het Nationaal Forum van 8 september 2017 met als datum voor de lancering en inwerkingtreding 1 januari 2018. Ondertussen zijn bij twee bedrijven pilootprojecten SBA gestart. Met de resultaten hiervan zal de AAD&A de werkmethode voor SBA verder ontwikkelen.

1. Wat is SBA?

System Based Approach is een controlemethodologie waarbij er geen transactionele controle maar wel controle op basis van de systemen van de economische operator plaatsvindt. 

Deze aanpak beklemtoont: 

  • het onderzoek van de “compliance” van de economische operator (vermogen om de wetgeving na te leven), 
  • de interne controle die de economische operator effectief op zijn douaneactiviteiten uitoefent, 
  • het risicobeheer dat door de economische operator wordt toegepast (risico-identificatie en implementatie van gepaste controlemaatregelen).     

Het voordeel van deze methode is dat de logistieke activiteiten zo weinig mogelijk hinder ondervinden en dat de douanecontroles op een efficiënte manier kunnen georganiseerd worden. 

2. Toepassingsvoorwaarden voor de SBA

De minimale voorwaarden die voor de AAD&A in aanmerking komen voor de toepassing van SBA zijn:

  • voldoen aan de voorwaarden voor AEO-C waarin een goed werkend intern controlesysteem is vervat, d.w.z. minimum AEO-C-gecertificeerd zijn,
  • over een geïntegreerde douaneboekhouding beschikken die door de AAD&A wordt aanvaard.   

Het eigenaarschap van de goederen is geen verplichting maar indien een economische operator SBA aanvraagt terwijl hij geen eigenaar van de goederen is, moet hij wel aantonen dat hij een formele relatie met de eigenaar van de goederen heeft.   

3. Altijd een voorafgaande audit

Er wordt door de AAD&A altijd een voorafgaande audit gedaan om de naleving van de voorwaarden in punt 2 te controleren. Die audit leidt tot een individueel controleprogramma waarin duidelijk wordt vermeld of er restrisico’s zijn, hoe daarop wordt ingespeeld en welke controlemaatregelen moeten toegepast worden. Indien de economische operator niet op alle risico’s kan inspelen, kunnen er transactionele controles worden gepland voor bepaalde specifieke producten / handelsstromen / leveranciers / ...

4. Meer info

Heb je vragen over SBA, dan kan je je als AEO richten tot je uniek contactpunt, jouw klantencoördinator.