15/07/2022 Crisis Oekaïne: Invoer van olie en olieproducten van herkomst of oorsprong Rusland

Voer je olie of olieproducten met herkomst of oorsprong Rusland in? In het kader van de controle op de sanctiemaatregel uit artikel 3 quaterdecies (bijlage XXV van Verordening 833/2014), richt de controle op de naleving hiervan zich op 2 niveaus :

  • Bestaande contracten:

De lange termijn invoercontracten diende je via de FOD Economie uiterlijk op uiterlijk 24/06/2022 bij de Commissie te registreren: Bij invoer van olie en olieproducten met verwijzing naar een dergelijk contract, zal de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen nagaan of dit contract wel degelijk via de beschreven methode werd genotificeerd. In bevestigend geval, is er geen verdere tussenkomst van de FOD Economie en zal de AAD&A de goederen vrijgeven op basis van de gevraagde controle. In vak 44, dien je bij de certificaatcode Y840 het contractnummer correct te vermelden.

Indien het contractnummer niet gekend is of geen contractnummer werd aangeleverd, zal telkens een tussenkomst van de FOD Economie nodig zijn om de zending te kunnen vrijgeven.

  • Hoeveelheidscontroles:

Vermits het voor de AAD&A momenteel niet meer te achterhalen is welke hoeveelheden van de  geregistreerde contracten al werden ingevoerd, ben je zelf verantwoordelijk verantwoordelijkheid voor het naleven van dit aspect van de sanctiemaatregel. Je dient dus zelf de gevalideerde hoeveelheden zelf op te volgen en te rapporteren na uitvoering van het contract of afloop van de overgangsperiode. Om een snelle verwerking door de AAD&A mogelijk te maken, dien je bij elke aangifte voor invoer van olie of olieproducten, met onmiddellijke ingang, een ondertekende verbintenis/verklaring op erewoord moeten voegen. 

Meer informatie, alsook een model van dergelijke verbintenis kan je terugvinden op de website van de AAD&A.