18/04/2024 EUDR: Verordening tegen ontbossing en bosdegradatie

Tijdens de vergaderingen van het Regionaal Overleg Gent en Trade Facilitation Antwerpen stond EUDR op de agenda. Hieronder kan je een korte inleiding terugvinden.

WAT?

EUDR  - EU Deforestation Regulation (EUDR-verordening 2023/1115) maakt deel uit van de Green Deal van de Europese Commissie. Ze heeft tot doel te verzekeren dat de EU-consumptie niet bijdraagt aan de wereldwijde ontbossing en bosdegradatie als gevolg van landbouwuitbreiding voor bepaalde grondstoffen.

De EUDR-verordening heeft een veel bredere juridische dekking dan de voorgaande Hout-verordening (EUTR – verordening 995/2010) waarop het gebaseerd is. De grondstoffen die onder deze nieuwe regelgeving vallen zijn hout, rubber, runderen, cacao, koffie, oliepalm en soja. Hoewel geen enkel land of product verboden is, wordt de productie, en de in- en uitvoer van producten die onder de EUDR vallen verboden als ze afkomstig zijn van ontbost land of, in het geval van hout, heeft bijgedragen tot de degradatie van bossen na 31 december 2020. 

Deze verordening vereist dat marktdeelnemers en handelaars ernaar streven om te kunnen bewijzen dat hun toeleveringsketens niet bijdragen aan de vernietiging of aantasting van bossen en dat hun producten voldoen aan de wetgeving die van kracht is in het land van productie. 

De verordening trad op 29 juni 2023 in werking, maar de punten die betrekking hebben op de douane treden pas op 30 december 2024 in werking. Voor micro- of kleine bedrijven gaan de regels in op 30 juni 2025 (behalve voor houtproducten opgenomen in de bijlage bij verordening 995/2010 -EUTR-verordening, waarvoor de datum van 30 december 2024 ook geldig is).

Nadat marktdeelnemers hebben vastgesteld dat er geen of slechts een verwaarloosbaar risico op ontbossing en/of illegale productie is, dienen ze een EUDR zorgvuldigheidsverklaring (Due Diligence) in via een IT systeem in. Het systeem centraliseert alle verklaringen, kent telkens een uniek referentienummer toe en wordt ontwikkeld door de Europese Commissie.

WELKE PRODUCTEN?

De grondstoffen (runderen, cacao, koffie, oliepalm, rubber, soja, hout) en relevante producten (met bijbehorende GN-codes) die onder de EUDR-verordening 2023/1115) vallen (zoals o.a. leder, chocolade, meubels, papier en houtskool), zijn vermeld in bijlage I bij deze EUDR-verordening.

Voor producten die binnen de EU zijn geproduceerd gelden dezelfde eisen als voor producten die buiten de EU zijn geproduceerd. De verordening is van toepassing op de producten in bijlage I, ongeacht of ze in de EU zijn geproduceerd of geïmporteerd.

Er is geen drempelhoeveelheid of -waarde van een relevante EUDR-producten waaronder de EUDR-verordening niet van toepassing zou zijn.

VOOR WIE?

Marktdeelnemers (natuurlijke of rechtspersonen) die deze producten op de markt brengen of uit de Europese markt uitvoeren in het kader van een commerciële activiteit, zullen met de nodige zorgvuldigheid moeten nagaan of hun productie niet heeft bijgedragen tot ontbossing of aantasting van de bossen. 

ROL VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE DOUANE & ACCIJNZEN (AAD&A)?

De AAD&A zal onder andere controles uitoefenen op de verplichting van operatoren om het referentienummer van de relevante zorgvuldigheidsverklaring op de Douane aangifte mee te delen,  voordat een EUDR-product op de markt wordt gebracht (enkele douane regeling “in het vrij verkeer brengen) of wordt uitgevoerd (enkele douane regeling “uitvoer”).

Toevoeging: Indien het referentienummer ontbreekt of niet correct is, kan de AAD&A de zending blokkeren en de EUDR bevoegde autoriteit contacteren voor verder onderzoek.

De EUDR-verordening heeft geen gevolgen voor de douanecontroles in het kader van FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) en CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) maatregelen. Het voorleggen van de nodige CITES of FLEGT vergunningen of certificaten staat los van de verplichting om een zorgvuldigheidsverklaring voor te leggen.

NUTTIGE LINKS:

Momenteel zijn er nog besprekingen lopende tussen de betrokken overheidsinstanties. Aanpassingen en aanvullingen aan bovenstaande info zijn dus nog mogelijk.

Labels: