News


15/03/2018 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 6 maart kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen bijeen. Ze bespraken onder andere de veelvuldige regularisaties van de douaneaangiften, de verhoogde boetes bij onttrekking aan douanetoezicht, de stand van zaken van het project CCRM en de omzendbrief EiDR.

08/03/2018 Verslag WG ICT-Software providers

Het verslag van de vergadering van 18 januari van de werkgroep ICT-Software providers is online. De korte termijn-planning van de PLDA releases is opgenomen in het verslag, evenals de wijzigingen van het Charge report van het bericht IE507 en de nieuwe maatregelen opgenomen in Tarbel (sinds 1 februari 2018).

07/03/2018 Douane wint Award

Naar jaarlijkse traditie heeft Brussels Airport Company haar Brussels Airport Aviation Awards uitgereikt. Deze awards dienen om luchtvaartmaatschappijen en partners in de bloemen te zetten die zich het afgelopen jaar hebben onderscheiden. De Belgische douane viel in de prijzen voor haar initiatieven en collectieve projecten om de processen op Brucargo te verbeteren. Ze doet dit onder andere via het regionaal overleg.

06/03/2018 Verslag projectgroep Beroepsbekwaamheid

Op 1 maart kwamen de leden van de projectgroep Beroepsbekwaamheid bijeen. De projectgroep valt onder de werkgroep Algemene bepalingen. De leden bespraken de stand van zaken van de erkenning van douaneopleidingen en van de wijziging van het wettelijk kader omtrent beroepsbekwaamheid. Ze stelden ook een planning op voor de volgende stappen.

02/03/2018 Onderhoudsweekend IT in maart

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 10 en 11 maart. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

01/03/2018 Visienota SBA

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft haar visienota over System Based Approach afgerond. Deze visienota wordt besproken op de volgende vergadering van de Werkgroep Controleprocessen. Tijdens deze vergadering zullen de leden vragen kunnen stellen over de nota en opmerkingen kunnen geven.

28/02/2018 Vergunningen particulier entrepot op één locatie

Zoals besproken in de werkgroep Bijzondere regelingen van 6 februari kunnen op eenzelfde locatie meerdere vergunningen particulier entrepot gelden, mits er voldaan wordt aan zeven voorwaarden.

27/02/2018 Nieuwe Fisconetplus

Het werd reeds aangekondigd in de werkgroep Communicatie en Marketing op 18 januari: De vernieuwde juridische en fiscale databank van de Federale overheidsdienst Financiën is sinds gisteren raadpleegbaar. Fisconetplus, de officiële bron die fiscale en juridische informatie bevat in de verschillende landstalen, is dynamischer geworden.

26/02/2018 Gezamenlijke opslag in douane-entrepot

Zoals besproken in de werkgroep Bijzondere regelingen van 6 februari is de gezamenlijke opslag van Uniegoederen en niet-Uniegoederen toegestaan in een douane-entrepot type II, mits de vergunninghouder bepaalde voorwaarden vervult.

20/02/2018 Douane en private havensector bundelen krachten tegen illegale handel

Zoals op de laatste Stuurgroep meegedeeld, slaan de Douane en de private havensector de handen in elkaar om de criminaliteit en de drugshandel te bestrijden. In deze strijd is het constant zoeken naar een balans tussen het streng optreden tegen fraude en criminaliteit enerzijds en het niet verstoren van de legitieme handel anderzijds. De Douane en de private havensector zijn hierover in dialoog gegaan. De aandacht is vooral gegaan naar het samen zoeken naar manieren om het compliant gedrag van bonafide operatoren te verbeteren en te ondersteunen. Er is daadwerkelijk gekozen voor een gezamenlijke proactieve aanpak. De Douane behoudt wel de mogelijkheid om repressief op te treden met boetes. De bedoeling is om die te vermijden voor operatoren die handelen ter goeder trouw door een aantal preventieve maatregelen.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS