News


06/04/2020 Exportvereisten voor persoonlijk beschermingsmateriaal

De Europese Commissie stelt een FAQ omtrent de exportvereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.

06/04/2020 Mondmaskers aangekocht buiten de EU

Het is mogelijk dat de douaneadministratie jouw bestelde mondmaskers tegenhoudt. Dit doet de douane enkel op vraag van de FOD Economie, het FAGG of op basis van risicoanalyse. De FOD Economie en het FAGG beslissen vervolgens naargelang de soort mondmaskers of ze conform zijn en mogen toegelaten worden op het Belgisch grondgebied. De douane stelt alles in het werk om de conforme leveringen zo snel mogelijk vrij te geven.

31/03/2020 Conformiteitseisen mondmaskers

De FOD Economie heeft de voorwaarden gepubliceerd waaraan de levering van mondmaskers FFP2 en FFP3 moeten voldoen om te kunnen worden vrijgegeven. De fabrikanten van beschermingsmateriaal wereldwijd worden overspoeld met bestellingen, specifiek voor mondmaskers. Het is van groot belang dat het beschermingsmateriaal voldoet aan de vooropgestelde veiligheidsvereisten. Het respecteren van de juiste normen zorgt ervoor dat de beschermingsmiddelen snel ter beschikking gesteld kunnen worden.

30/03/2020 Toekenning van vergunning toegelaten exporteur inzake oorsprong

Voor de uitvoer laat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zo uitgebreid mogelijk gebruik toe van alternatieve certificeringswijzen, zoals de vergunning toegelaten exporteur. Om de operatoren die nog geen toegelaten exporteur zijn te faciliteren, wordt er tijdelijk toegestaan dat operatoren reeds voorafgaand aan de normalerwijze verplichte audit een (voorlopige) vergunning toegelaten exporteur krijgen toegekend. Dit mits inachtneming van enkele voorwaarden.

30/03/2020 Ondersteuningsmaatregelen met betrekking tot de betalingstermijnen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft ondersteuningsmaatregelen genomen voor zowel de houders van een kredietrekening als voor diegenen die er niet over beschikken. Deze maatregelen worden momenteel enkel toegekend voor de accijnzen en de verpakkingsheffing voor alcohol en al dan niet alcoholhoudende dranken en de BTW.

30/03/2020 Maatregelen voor het produceren van hydroalcoholische gels en handalcohol

De erkende producenten van alcohol mogen vanaf nu ook hydroalcoholische gels en handalcohol produceren en aanleveren om tegemoet te komen aan het tekort. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. De alcohol die zij kunnen gebruiken om deze hydroalcoholische gels te produceren moet geen denaturant bevatten op voorwaarde dat het eindproduct een gelvormende component bevat.

27/03/2020 Maatregelen in andere landen

Met de wereldwijde gezondheidscrisis die momenteel heerst nemen verschillende landen maatregelen die een invloed hebben op de goederentrafiek. We verzamelen voor jullie een aantal bronnen waar je nationale, Europese en internationale beschermingsmaatregelen kan terugvinden.

27/03/2020 Bevoegde autoriteiten lidstaten voor uitvoervergunning verordening 2020/402

In het kader van de bestrijding van het coronavirus verbiedt de Europese Unie de uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning (zie uitvoeringsverordening (EU) 2020/402). De uitvoer van die goederen is dus wel nog toegelaten met een uitvoervergunning, afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur gevestigd is. In België is FOD Economie de bevoegde autoriteit. De Commissie heeft de contactgegevens gepubliceerd van de bevoegde autoriteiten in de andere lidstaten.

27/03/2020 Europese Commissie over Green lanes

De Commissie geeft nieuwe praktische adviezen voor de toepassing van de richtsnoeren voor grensbeheer om tijdens de huidige pandemie het goederenvervoer in de EU aan de gang te houden.

27/03/2020 Douanevergunningen - Tijdelijke toevoeging van nieuwe opslagplaatsen

De douaneadministratie heeft besloten alle houders van vergunningen voor actieve veredeling, douane-entrepots, tijdelijke opslagfaciliteiten of laad- en losplaatsen toe te staan om per e-mail een aanvraag in te dienen voor de uitbreiding van hun huidige vergunning met andere opslagruimten. Deze aanvraag moet gebeuren bij de dienst die bevoegd is om de vergunning af te geven. Deze uitbreiding wordt toegestaan op voorwaarde dat deze opslagruimten zich in België bevinden én uitsluitend worden gebruikt voor de opslag van goederen die nog geen definitieve douanebestemming hebben gekregen.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS