News


07/03/2018 Douane wint Award

Naar jaarlijkse traditie heeft Brussels Airport Company haar Brussels Airport Aviation Awards uitgereikt. Deze awards dienen om luchtvaartmaatschappijen en partners in de bloemen te zetten die zich het afgelopen jaar hebben onderscheiden. De Belgische douane viel in de prijzen voor haar initiatieven en collectieve projecten om de processen op Brucargo te verbeteren. Ze doet dit onder andere via het regionaal overleg.

06/03/2018 Verslag projectgroep Beroepsbekwaamheid

Op 1 maart kwamen de leden van de projectgroep Beroepsbekwaamheid bijeen. De projectgroep valt onder de werkgroep Algemene bepalingen. De leden bespraken de stand van zaken van de erkenning van douaneopleidingen en van de wijziging van het wettelijk kader omtrent beroepsbekwaamheid. Ze stelden ook een planning op voor de volgende stappen.

02/03/2018 Onderhoudsweekend IT in maart

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 10 en 11 maart. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

01/03/2018 Visienota SBA

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft haar visienota over System Based Approach afgerond. Deze visienota wordt besproken op de volgende vergadering van de Werkgroep Controleprocessen. Tijdens deze vergadering zullen de leden vragen kunnen stellen over de nota en opmerkingen kunnen geven.

28/02/2018 Vergunningen particulier entrepot op één locatie

Zoals besproken in de werkgroep Bijzondere regelingen van 6 februari kunnen op eenzelfde locatie meerdere vergunningen particulier entrepot gelden, mits er voldaan wordt aan zeven voorwaarden.

27/02/2018 Nieuwe Fisconetplus

Het werd reeds aangekondigd in de werkgroep Communicatie en Marketing op 18 januari: De vernieuwde juridische en fiscale databank van de Federale overheidsdienst Financiën is sinds gisteren raadpleegbaar. Fisconetplus, de officiële bron die fiscale en juridische informatie bevat in de verschillende landstalen, is dynamischer geworden.

26/02/2018 Gezamenlijke opslag in douane-entrepot

Zoals besproken in de werkgroep Bijzondere regelingen van 6 februari is de gezamenlijke opslag van Uniegoederen en niet-Uniegoederen toegestaan in een douane-entrepot type II, mits de vergunninghouder bepaalde voorwaarden vervult.

20/02/2018 Douane en private havensector bundelen krachten tegen illegale handel

Zoals op de laatste Stuurgroep meegedeeld, slaan de Douane en de private havensector de handen in elkaar om de criminaliteit en de drugshandel te bestrijden. In deze strijd is het constant zoeken naar een balans tussen het streng optreden tegen fraude en criminaliteit enerzijds en het niet verstoren van de legitieme handel anderzijds. De Douane en de private havensector zijn hierover in dialoog gegaan. De aandacht is vooral gegaan naar het samen zoeken naar manieren om het compliant gedrag van bonafide operatoren te verbeteren en te ondersteunen. Er is daadwerkelijk gekozen voor een gezamenlijke proactieve aanpak. De Douane behoudt wel de mogelijkheid om repressief op te treden met boetes. De bedoeling is om die te vermijden voor operatoren die handelen ter goeder trouw door een aantal preventieve maatregelen.

19/02/2018 Verslag Stuurgroep

Op 9 februari kwamen de leden van de Stuurgroep bijeen. Ze bespraken de resultaten van de werkgroepen en enkele nieuwe agendapunten voor die werkgroepen. Andere agendapunten waren o.a. de wijziging van de omzendbrief over noodprocedures, de invoering van de digitale handtekening PLDA via EDI, de administratieve last van de vergunningen van de Gewesten, het overleg binnen de Benelux en de Brexit.

16/02/2018 EU Trader Portal

De AAD&A werkt aan een oplossing voor de gebrekkige werking van het EU Trader Portal van CDMS. Daarom vraagt de administratie om voorlopig de aanvragen voor grensoverschrijdende vergunningen niet meer in te dienen via dit portaal, maar op de vroegere manier. De economische operatoren kunnen dus via het digitaal formulier of op papier via mail de vergunning aanvragen. Van zodra het opnieuw mogelijk is om vergunningsaanvragen via het Trader Portal in te dienen, zal de AAD&A dit communiceren.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS