News


26/05/2021 Onderhoudsweekend IT mei

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Het volgende IT-onderhoudsweekend zal geen invloed hebben op de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS). Deze toepassingen blijven dus beschikbaar.

25/05/2021 Verslag BIFCOM

Op 5 mei vond de eerste vergadering van het "Belgian-UK Borders Industry Facilitation Committee" (BIFCOM) plaats. Aan dit overleg nemen afgevaardigden van zowel overheidsinstanties als beroepsfederaties van België en UK deel.

21/05/2021 Verslag regionaal overleg Luik

Op 5 mei kwamen de leden van het regionaal forum Luik opnieuw samen, ditmaal in het bijzijn van de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De leden kregen meer informatie over onder andere de operationele maatregelen inzake onderwaardering en de procedure voor vernietiging of wederuitvoer van niet-uniegoederen. Tot slot gaf Forward Belgium meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst die de federatie van douanevertegenwoordigers afsloot met de AAD&A.

20/05/2021 Verslag regionaal overleg Luik

De leden van het regionaal overleg Luik kwamen samen op 29 april. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de Algemene Administratie van de Fiscaliteit gaven een uitgebreide presentatie over de nieuwe douaneaangifte H7 en de nieuwe btw-procedures .

19/05/2021 Verslag SWG Brexit

Op 6 mei kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit samen. De leden kregen meer informatie over het "Belgian-UK Borders Industry Facilitation Committee", de problematiek van niet-gezuiverde transitregelingen en bevestiging van uitgang.

18/05/2021 Aanpassingen kalender IT-onderhoud

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk. Raadpleeg de aangepaste kalender met de geplande onderhoudsweekends.

12/05/2021 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 22 april kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. De leden kregen uitleg over de langetermijnleveranciersverklaring, de vereenvoudigde procedure vaststelling van uitgang van aangiften en de e-globalisatie.

11/05/2021 Belgisch Nationaal Comité voor Handelsfacilitering

Het Nationaal Forum kreeg op 30 april de erkenning als Belgisch Nationaal Comité voor Handelsfacilitering. De oprichting van zo'n Nationaal Comité is voorzien in het Akkoord over Handelsfacilitering van de Wereldhandelsorganisatie.

10/05/2021 Visiedocument Community Systems - Update

Een update van het visiedocument over Community Systems is beschikbaar. Rekening houdend met de COVID-19 pandemie, besloot de AAD&A dat het momenteel niet opportuun is om extra verplichtingen op te leggen aan de economische operatoren. Een paragraaf hierover is toegevoegd.

05/05/2021 Publicatie boetecatalogus

Tijdens de Stuurgroep van 23 april kondigde de douaneadministratie de publicatie over de afhandeling van inbreuken inzake douane, de boetecatalogus, aan. De publicatie is te raadplegen op Fisconetplus.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS